Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pokud Vás zajímá cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, obraťte se na nás i prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Správce osobních údajů:

Obec Ivaň

IČO: 00288314

Ivaň 197, 798 23 Klenovice na Hané

Kontaktní údaje pověřence: 

Bc. Jaroslav Jordán 

e-mail: poverenec@jjpgroup.cz  

tel.: +420 777 722 720 

Pravomoce pověřence: 

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve městě, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce města. 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí (dle § 45 zákona o zpracování osobních údajů v legislativním procesu) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech (dle čl. 38 odst. 5 GDPR). Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků má však výhradně samotný Správce. 

Jaká jsou Vaše práva? 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci agendy obce (naše obec je zpracovává jako Správce), máte právo: 

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat o jejich kopii, podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen "GDPR"). Podrobný text GDPR naleznete na tomto odkaze:

https://eur-lex.europa.euuri=CELEX:32016R0679

V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů dle našeho sazebníku, který je dostupný zde. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 GDPR).

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 GDPR).

Máte také právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu info@muvb.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu nebo osobně.

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na městský úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Aktualizováno dne 2. 1. 2023.