Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Areál hřiště

Areál hřiště

 • Adresa: areál fotbalového hřiště v Ivani
 • Správce: Petr Cetkovský, Jarmila Nakládalová, 
 • Kontakt: Petr Cetkovský +420 603 876 904 ve všední dny 7:00 - 15:00 / Jarmila Nakládalová +420 724 054 442 všední dny 14:00 - 21:00 a víkendy 13:00 - 21:00
 • klíče od areálu je možné vyzvednout na výše uvedených kontaktech a o víkendu dopoledne u pana Křesťana tel.: +420 777 623 635
 • V období letních prázdnin bude možné si klíče v dopoledních hodinách vyzvednout na obecním úřadě.
 • Ceník: dle směrnice

Směrnice obce Ivaň

 • o finančních podmínkách pronájmu hracích ploch a zázemí na hřišti v Ivani 
 • schválená starostou obce dne 26.6.2016
 • Vyhotovil dne 26.6.2016

Petr Cetkovský

Starosta obce

Čl. 1. Předmět směrnice

Nastavení podmínek pro občany, spolky a kluby v případě pronájmu hracích ploch včetně zázemí (víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a šatny včetně sociálního zařízení) pro využití vydává obec Ivaň tuto směrnici. 

Čl. 2. Účel směrnice

Nastavení finančních podmínek všechny zájemce v případě pronájmu hracích ploch včetně zázemí.

Čl. 3. Typy a ceny pronájmu

Směrnice určuje výši nájemného následujících typů pronájmu: 

 1. Víceúčelové hřiště

Víceúčelovým hřištěm se rozumí oplocená plocha s umělým povrchem bez šaten a sprch.Děti a mládež do 18-ti let jsou od poplatku osvobozeny, pro občany starší 18-ti let je stanoven poplatek 20,-Kč za osobu a hodinu. Pro spolky a kluby se sídlem v obci Ivaň je stanoven poplatek 100,-Kč na jednu hodinu. Při celodenní akci (např. turnaj) zaplatí jednorázový poplatek 500,-Kč. Pro spolky a kluby se sídlem mimo obec Ivaň je poplatek stanoven na 200,-Kč/hodina. Při celodenní akci (např. turnaj) zaplatí jednorázový poplatek 1000,-Kč.

 1. fotbalové hřiště (včetně šaten a sociálního zázemí)

Toto zařízení je možné pronajmout pouze spolky a kluby. Přičemž spolky a kluby se sídlem v obci Ivaň jsou od poplatku osvobozeny. Pro ostatní spolky a kluby se stanovuje poplatek za zápas, nebo dvou zápas na 550,-Kč a za celodenní akci (turnaj) 2000,-Kč. 

Čl. 4. Podmínky platby za pronájem hracích ploch

Platba za pronájem víceúčelového hřště se uskuteční před samotným pronájmem u správce hřiště při předávání klíčů proti příjmovému dokladu. Platba za pronájem dle čl.3 odstavec 2 se uskuteční před samotným pronájmem na obecním úřadě proti příjmovému dokladu. 

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

 • Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením. 
 • Petr Cetkovský v.r

Provozní řád:

ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ IVAŇ 

 1. Oranžové hřiště je oplocené víceúčelové sportovní hřiště vedle fotbalového hřiště v Ivani, jeho majitelem a provozovatelem je obec Ivaň. Hřiště slouží k výuce tělesné výchovy mateřskou školou, k činnosti zájmových spolků a k relaxaci a sportovním aktivitám veřejnosti, především dětí a mládeže.

 1. Provozní doba hřiště: 

leden – červen a září – prosinec:

v pracovní dny

 • 7:30 – 13:00 slouží pro potřeby mateřské školy. Po dohodě s MŠ je možná změna.
 • 13:00 – 20:00 slouží hřiště spolkům a veřejnosti (hodiny rezervované pro pravidelné aktivity jsou vyvěšené)

O víkendech

 • 7:30 – 21:00 slouží hřiště spolkům a veřejnosti (hodiny rezervované pro pravidelné aktivity jsou vyvěšené)

červenec – srpen:

 • 8:00 – 21:00 slouží spolkům a veřejnosti
 • Mimo provozní dobu je areál uzamčený a nepřístupný!
 1. Děti do 6 let věku mohou navštěvovat areál pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let. Mobilní vybavení areálu, tzn. sloupky a sítě se mohou instalovat po předchozí dohodě se správcem hřiště a pouze za přítomnosti dospělé osoby.
 2. Při sportovních aktivitách se hráči chovají tak, aby nepřekopávali a nepřehazovali míče přes oplocení hřiště a neobtěžovali obyvatele sousedních pozemků a kolemjdoucí!
 3. Za chování dětí v areálu, jejich bezpečnost, ochranu zdraví a života při všech činnostech zodpovídají rodiče, případně dospělá osoba zajišťující doprovod. V době, kdy je činnost dětí organizovaná školkou, přebírají zodpovědnost pověření pedagogičtí pracovníci a v době, kdy zde probíhají aktivity spolků, přebírají zodpovědnost trenéři. V případě úrazu je nutno volat telefonní čísla: záchranná služba 155 nebo tísňové volání 112.
 4. Pohyb na hřišti s umělým trávníkem je povolený pouze ve vhodné sportovní obuvi. Je zakázáno vstupovat, běhat a hrát na nich v kopačkách s plastovými nebo kovovými kolíky, v atletických tretrách s klasickými ocelovými hřeby a v nesportovní obuvi (např. podpatky), které by mohly způsobit poškození povrchů! Dále je zakázáno používat oplocení jako odrazovou stěnu mimo betonovou část oplocení.
 5. Po skončení sportovních aktivit je každý uživatel povinen hřiště uklidit!
 6. V areálu platí přísný zákaz:
  • vstupu a pohybu na kolečkových bruslích, in-linech, skateboardech a jízdních kolech!
  • užívání herních prvků bez řádného ukotvení!
  • ničení zařízení, přelézání oplocení, malování a sprejování, rozdělávání ohně v areálu!
  • kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek,
  • odhazování odpadků mimo odpadkové koše!
  • vstupu psů, koček a jiných domácích zvířat!
  • vjezdu motorových vozidel na hřiště mimo zajištění údržby!
 7. Dohled nad provozem hřiště zajišťuje správce hřiště: Petr Cetkovský a Jarmila Nakládalová 
 8. K základním právům a povinnostem správce patří:
  • ráno odemykat a večer uzamykat areál podle provozní doby,
  • provádět namátkové kontroly dodržování pravidel tohoto provozního řádu,
  • vykazovat neoprávněné nebo neukázněné návštěvníky, hlásit provozovateli zjištěné vandaly,
  • provádět denní kontroly stavu instalovaných zařízení a zabezpečení mobilních zařízení,
  • nahlašovat vzniklé závady, poruchy či jiné nedostatky provozovateli.
 9. Provozovatel areálu zajišťuje prostřednictvím správce a pracovníků OÚ Ivaň úklid a údržbu areálu a revizi instalovaných zařízení.
 10. Tento provozní řád Oranžového hřiště Ivaň schválil starosta obce dne 20.6.2016 Účinnost nastává dnem 1.7.2016 

Ustanovením tohoto provozního řádu nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů. Pokud by se provozní řád dostal v konkrétním ustanovení do rozporu s příslušnou právní normou, nezakládá tato skutečnost neplatnost provozního řádu.

Petr Cetkovský v.r.
starosta obce Ivaň